ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την προσκόμιση του ταξί σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τον έλεγχο ΤΑΧΙ:
– Άδεια κυκλοφορίας
– Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
– Πυροσβεστήρα εγκεκριμένου τύπου
– Πλήρες Φαρμακείο
– Τρίγωνο
– Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα
– Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος
– Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)