ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την προσκόμιση του οχήματος σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τον έλεγχο ΙΧ: 

– Άδεια κυκλοφορίας
– Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
– Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
– Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη τεχνικού που προέβει στην εγκατάσταση του υγραερίου (Αφορά οχήματα που έχουν κάνει εγκτάσταση υγραερίου)
– Πυροσβεστήρα εγκεκριμένου τύπου
– Πλήρες Φαρμακείο
– Τρίγωνο

Για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε και:

– Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
– Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
– Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος πρέπει να προσκομιστούν τα εξής:

– Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
– Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
– Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)