ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την προσκόμιση της μηχανής σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για τον έλεγχο ΜΟΤΟ:
– Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
– Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται και:
– Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
– Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους

Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η “‘Αδεια λειτουργίας της σχολής”