ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά φορτηγά οχήματα ΕΩΣ 3,5 τόνους

Για τον έλεγχο ΦΟΡΤΗΓΟΥ:
Κατά την προσκόμιση του φορτηγού σας για έλεγχο θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Άδεια κυκλοφορίας
– Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
– Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
– Πυροσβεστήρα εγκεκριμένου τύπου
– Πλήρες Φαρμακείο
– Τρίγωνο

Εξωτερικού
– Πιστοποιητικό τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
– Ξένη άδεια κυκλοφορίας
– Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος (στο ΚΤΕΟ υπάρχει η σχετική δήλωση)